•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
รายงานการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

public/files/budgetReport/340/upload_file/1650342857-fileupload-340-1.pdf