•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
รายงานการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

public/files/budgetReport/959/upload_file/1679651366-fileupload-959-1.pdf