•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนพลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ) ตามมาตรา 14 วรรคสอง

public/files/newsRelations/1391/upload_file/1710902620-fileupload-1391-1.pdf