•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
งาน IGNITE THAILANG “จุดประกายเกษตรไทย สู่ศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลก”

งาน IGNITE THAILANG “จุดประกายเกษตรไทย สู่ศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลก”

โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี  แสดงวิสัยทัศน์ Ignite Agriculture 2025 

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงแนวทางยุทธศาสตร์เพื่อเปลี่ยนแปลงการเกษตรไทยให้เป็นศูนย์กลางเกษตรและอาหารของโลก

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

https://fb.watch/spf9XRghPg/