•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์เครือข่าย THAICID - NWIKS 2024 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการ

กรมชลประทาน ขอเชิญรับชมงานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์เครือข่าย THAICID - NWIKS 2024 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการ

ลิ้งค์ >>> https://fb.watch/sPkon2isYj/