•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
Live รายการ "อัปเดต...เกษตรนำ" งานมหกรรมสินค้าเกษตร พากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง

ขอเชิญรับชม Live รายการ "อัปเดต...เกษตรนำ"  โดยนายวีรศักดิ์ บุญเชิญ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
 
ในหัวข้อ "งานมหกรรมสินค้าเกษตร พากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง"

https://www.facebook.com/share/v/QWey5p9pHG6K1SdC/?mibextid=WC7FNe