•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นซองประมูลเช่าแผงค้าถาวร พื้นที่ลานอเนกประสงค์ทิศตะวันตก 1,350 ตารางเมตร ตลาด อ.ต.ก.พหลโยธิน

public/files/newsVoice/1155/upload_file/1695115228-fileupload-1155-1.pdf