•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ
ประกาศคณะกรรมการสรรหา ฯ เรื่อง ประกาศผลสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน อ.ต.ก.

ประกาศคณะกรรมการสรรหา ฯ เรื่อง ประกาศผลสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน อ.ต.ก.

public/files/newsVoice/1288/upload_file/1703235154-fileupload-1288-1.pdf