•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ
ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานโครงการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom)

public/files/newsVoice/1432/upload_file/1713345597-fileupload-1432-1.pdf