•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ
ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง การประมูลเช่าแผงค้าถาวรพื้นที่ลานอเนกประสงค์ทิศตะวันตก 1,350 ตารางเมตร

public/files/newsVoice/1454/upload_file/1715678640-fileupload-1454-1.pdf