•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ
ประกาศคณะกรรมการ ฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลิอก

public/files/newsVoice/1476/upload_file/1717150218-fileupload-1476-1.pdf