•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่อาคารสัตว์เลี้ยง (อาคาร 3 ชั้น) และพื้นที่บริเวณ โดยรอบอาคารสัตว์เลี้ยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

public/files/newsPurchase/1000/upload_file/1683884606-fileupload-1000-1.pdf