•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

public/files/newsPurchase/1009/upload_file/1684469540-fileupload-1009-1.pdf