•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายระบบยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบเครือข่าย (Authentication) (ระยะที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

public/files/newsPurchase/1010/upload_file/1684480034-fileupload-1010-1.pdf
public/files/newsPurchase/1010/upload_file/1684480034-fileupload-1010-2.pdf
public/files/newsPurchase/1010/upload_file/1684480034-fileupload-1010-3.pdf