•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายระบบการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบเครือข่าย (Authentication) (ระยะที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายระบบการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบเครือข่าย (Authentication) (ระยะที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

public/files/newsPurchase/1028/upload_file/1685452700-fileupload-1028-1.pdf
public/files/newsPurchase/1028/upload_file/1685498581-fileupload-1028-1.pdf
public/files/newsPurchase/1028/upload_file/1685498581-fileupload-1028-2.pdf