•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายระบบการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบเครือข่าย (Authentication) (ระยะที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

public/files/newsPurchase/1046/upload_file/1687338693-fileupload-1046-1.pdf