•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด ความเรียบร้อยภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบนอกอาคารสำนักงาน อ.ต.ก. ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

public/files/newsPurchase/1067/upload_file/1689041358-fileupload-1067-1.pdf
public/files/newsPurchase/1067/upload_file/1689041358-fileupload-1067-2.pdf
public/files/newsPurchase/1067/upload_file/1689041358-fileupload-1067-3.pdf
public/files/newsPurchase/1067/upload_file/1689041358-fileupload-1067-4.pdf