•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยตลาดสดทั่วไป ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ตลาดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ตลาดสัตว์เลี้ยง พื้นที่บริเวณโดยรอบตลาด และสถานที่ต่างๆของ อ.ต.ก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

public/files/newsPurchase/1068/upload_file/1689041892-fileupload-1068-1.pdf
public/files/newsPurchase/1068/upload_file/1689041892-fileupload-1068-2.pdf
public/files/newsPurchase/1068/upload_file/1689041892-fileupload-1068-3.pdf