•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปูพื้นกระเบื้องยางคลิกล็อคบริเวณโถงทางเดินชั้น 2 และ 3 อาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

public/files/newsPurchase/1069/upload_file/1689067921-fileupload-1069-1.pdf