•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองแผนงานและงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

public/files/newsPurchase/1186/upload_file/1697525298-fileupload-1186-1.pdf