•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบความผิดพลาดของระบบศูนย์การปฏิบัติการ (Operation Center : OC) และระบบอินทราเน็ต (Intranet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

public/files/newsPurchase/1199/upload_file/1697534722-fileupload-1199-1.pdf