•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่องจัดซื้อจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์บูทจำหน่ายสินค้า Brand อ.ต.ก.งานกาชาด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

public/files/newsPurchase/1243/upload_file/1701661628-fileupload-1243-1.pdf