•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม “ข้าวสหกรณ์ไทยสู่ผู้บริโภค” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเพิ่มเติม