•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้อขอจ้างการใช้บริการพื้นที่จัดกิจกรรม “ข้าวสหกรณ์ไทยสู่ผู้บริโภค” ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเพิ่มเติม