•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดจ้างในกิจกรรม "ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ ประจำปี 2567" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

public/files/newsPurchase/1460/upload_file/1716282587-fileupload-1460-1.pdf