•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงตาม "โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงสู่ตลาดโลก" ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

public/files/newsPurchase/1493/upload_file/1718980468-fileupload-1493-1.pdf
public/files/newsPurchase/1493/upload_file/1718980468-fileupload-1493-2.pdf