•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยตลาดสดทั่วไป ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ตลาดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ตลาดสัตว์เลี้ยง พื้นที่บริเวณโดยรอบ และสถานที่ต่างๆ ของ อ.ต.ก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddiing)

public/files/newsPurchase/757/upload_file/1663321936-fileupload-757-1.pdf