•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

public/files/newsPurchase/993/upload_file/1682996885-fileupload-993-1.pdf
public/files/newsPurchase/993/upload_file/1682996885-fileupload-993-2.pdf
public/files/newsPurchase/993/upload_file/1682996885-fileupload-993-3.pdf