•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
อ.ต.ก. คัดสรรสินค้าจากเกษตรกร มอบเป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่

อ.ต.ก. คัดสรรสินค้าจากเกษตรกร มอบเป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ จากใจ อ.ต.ก. ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 15 มกราคม 2567 ณ ตลาดสด อ.ต.ก. โดย อ.ต.ก. คัดสรรสินค้าคุณภาพดี มีมาตรฐาน จากเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร บรรจุกล่องสัญลักษณ์ตรา อ.ต.ก. และตกแต่งสวยงามให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในราคาพิเศษ ตามนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่งคง สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ท่านที่สนใจ สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่บริเวณงานฯ หรือสั่งซื้อผ่าน Application line “ของขวัญปีใหม่ จากใจ อ.ต.ก.” โดยท่านสามารถเลือกชนิดผลไม้และราคาได้ตามความต้องการ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 15 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น.