•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ผู้บริหาร และพนักงาน อ.ต.ก. ร่วมกิจกรรมสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 22 ก.ค. 65 นายเพิก เลิศวังพง รองผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกิจกรรมสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง บริเวณพื้นที่เพาะปลูก ณ สำนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน