•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ร่วมเดินทางไปยังพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดนราธิวาส ภายใต้การนำของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาด้านการเกษตรจากผู้แทนเกษตรกร

เมื่อวันที่ 17 - 18 กันยายน 2566 นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ร่วมเดินทางไปยังพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดนราธิวาส ภายใต้การนำของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาด้านการเกษตรจากผู้แทนเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอตากใบ และอำเภอสุไหงโกลก โดยมอบหมายให้ทุกภาคส่วนบูรณาการส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าเกษตรในระดับชุมชน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้ได้ตามความต้องการของตลาด การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน รวมถึงเชื่อมโยงออกสู่ตลาดภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งหวังให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพัฒนาอำเภอตากใบให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างการพัฒนาพื้นที่ขยายผลโครงการพระราชดำริอย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป