•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรพนักงาน และผู้ประกอบการค้าภายในตลาด อ.ต.ก. ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายข้าวสารอาหารแห้ง แด่ท่านเจ้าคุณพยอม กลยาโน (พระพยอม)

วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 7:30 น

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พนักงาน และผู้ประกอบการค้าภายในตลาด อ.ต.ก. ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายข้าวสารอาหารแห้ง แด่ท่านเจ้าคุณพยอม กลยาโน (พระพยอม) เจ้าอาวาส วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี ณ บริเวณพื้นที่ตลาด อ.ต.ก.