•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ร่วมหารือ เคนยา – โมซัมบิก กระชับความสัมพันธ์ ขยายโอกาสทางการค้าด้านเกษตร สู่ตลาดต่างประเทศ

ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ร่วมหารือ เคนยา – โมซัมบิก กระชับความสัมพันธ์ ขยายโอกาสทางการค้าด้านเกษตร สู่ตลาดต่างประเทศ

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมให้การต้อนรับและหารือกับ นายคิปทิเนสส์ ลินด์ซีย์ คิมโวเล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย (H.E. Mr. Kiptiness Lindsay Kimwole) นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโมซัมบิกประจำประเทศไทย และนายปรีชา ตรีสุวรรณ ประธานสมาพันธ์การค้าระหว่างประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแสวงหาโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตร โดยมีนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว นายพงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้แทนหน่วยงาน ได้แก่ สำนักการเกษตรต่างประเทศ กรมประมง และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมการหารือ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับการหารือดังกล่าว ฝ่ายเคนยาประสงค์มีความร่วมมือในด้านการผลิตข้าว การทำประมง รวมไปถึงระบบชลประทานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร โดยขอรับการสนับสนุนองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากไทย ด้านฝ่ายโมซัมบิกสนใจทำความร่วมมือในด้านการผลิตข้าว มะพร้าว และการทำประมง

นอกจากนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน โดยฝ่ายไทยมองว่าเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การกำกับดูแลของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความประสงค์เพิ่มโอกาส เสริมศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคการเกษตรไทยผ่านระบบสหกรณ์การเกษตร ซึ่งการหารือในวันนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นให้ฝ่ายไทยได้ร่วมทำงานกับฝ่ายเคนยาและโมซัมบิกอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นต่อไป