•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 72 ปี

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นางภัคจิรา โรจนกฤตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ รักษาการรองผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เป็นผู้แทนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 72 ปี ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร