•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
นายปณิธาน มีไชยโย ร่วมให้การต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร)

วันที่ 19 มีนาคม 2567 อ.ต.ก. นายปณิธาน มีไชยโย ร่วมให้การต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) และการตรวจราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจองค์กร และแจกฟรีข้าวหอมมะลิจากสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด จ.พะเยา ถุงละ 1 กิโลกรัม จำนวน 1,000 ถุง ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ อ.ต.ก.ได้บูรณาการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จัดประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพ ผลไม้สด สินค้าแปรรูป จากเกษตรกรในพื้นที่ โดย อาทิ เสาวรส, สตรอเบอร์รี่, มะม่วง, เคพกูสเบอร์รี่, ชา, กาแฟภูเราะ