•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
นางภัคจิรา โรจนกฤตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ รักษาการรองผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เป็นผู้แทนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 45 ปี

อ.ต.ก. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 45 ปี

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นางภัคจิรา โรจนกฤตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ รักษาการรองผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เป็นผู้แทนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 45 ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์กองทุนสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิจัย เผยแพร่ข้อมูลวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร พัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรให้กับบุคลากร เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเกษตร ณ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร