•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
อ.ต.ก. จับมือ Pagoda ร่วมลงนาม MOU ขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค

อ.ต.ก. จับมือ Pagoda ร่วมลงนาม MOU ขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค

วันที่ 22 เมษายน 2567 นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ร่วมลงนามภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคระหว่าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และ Pagoda Fruit Investment Management (Shenzhen) Co., Ltd. โดยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือในการจัดหาผลไม้ไทยคุณภาพสู่ตลาดจีน และนางจาง เซียวเซียว อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

พิธีการลงนามเอกสารความร่วมมือในการจัดหาผลไม้ไทยคุณภาพสู่ตลาดที่จัดขึ้นในวันนี้ จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1) บันทึกความร่วมมือในการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ระหว่างบริษัทพาโกดา กับ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 2) หนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือในการจัดหาผลไม้คุณภาพของไทยสู่ตลาดจีนระหว่างบริษัทพาโกดา กับ Richfield Fresh Fruit Co., Ltd. 3) หนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือในการจัดหาผลไม้คุณภาพของไทยสู่ตลาดจีนระหว่างบริษัทพาโกดา กับ Sangthai Produce Co., Ltd และ 4) หนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือในการจัดหาผลไม้คุณภาพของไทยสู่ตลาดจีนระหว่างบริษัทพาโกดา กับ Fuzin Siam Inter Fruit Co., Ltd. ซึ่งคาดว่าภายหลังการลงนามจะมีการจัดซื้อทุเรียนประมาณ 13,824 ตัน และมังคุด 880 ตัน มูลค่ารวม 1,650 ล้านบาท

ด้านการส่งออกสินค้าเกษตร ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยอันดับต้น ๆ ของโลก โดยเฉพาะการผลิตผลไม้เมืองร้อนคุณภาพสูง มีการส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนในปริมาณมาก สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการยกระดับสินค้าภาคการเกษตร ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รวมทั้งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของผลไม้ไทยที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ โดย อ.ต.ก. จะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของตลาด สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินการแสวงหาช่องทางจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดในจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกใหญ่ที่สุด ประกอบกับไทยสามารถส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนได้ 22 ชนิด โดยในปี 2566 มีการส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนกว่า 2.36 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 213,468 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของมูลค่าการส่งออกผลไม้ของไทย และอยู่ระหว่างการขออนุญาตเปิดตลาดส่งออกผลไม้ไทยเพิ่มเติมอีกหลายชนิด