•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
26 มิถุนายน 2567 นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตร "เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง"

26 มิถุนายน 2567 นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตร "เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง" โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานฯ และนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีเครื่อข่าย ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ณ ลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร