•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
อ.ต.ก. ร่วมกับ อ.ส.ค ลงนาม MOU ส่งเสริมภารกิจให้บริการประชาชน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)  โดย นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดย นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ณ ห้องประชุม อ.ต.ก. ชั้น 2

ความร่วมมือระหว่าง อ.ต.ก. และ อ.ส.ค. ในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานตามภารกิจของทั้งสองฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดถือประโยชน์ด้วยการสนองงานตามพระราชดำริ การพัฒนาองค์ความรู้ และการให้บริการประชาชน และร่วมกันส่งเสริมกิจการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดย อ.ต.ก.จัดสรรพื้นที่ภายในตลาด ดูแลรับผิดชอบการส่งเสริมการขาย และ อ.ส.ค. เป็นผู้คัดสรรผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายตามความเหมาะสม และร่วมกันสนับสนุนด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อบริการประชาชนให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า อ.ส.ค.

รายละเอียดเพิ่มเติม