•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
อ.ต.ก.ให้การต้อนรับที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร เอกอัครราชทูตมาเลเซียและคณะฯ

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ให้การต้อนรับ นายฮัยรุดดิน มัสลัน ที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร เอกอัครราชทูตมาเลเซียและคณะฯ ในการเยี่ยมชมหน่วยงานเพื่อศึกษาการดำเนินงานตามภารกิจด้านการเกษตรและการบริหารจัดการตลาดสด พร้อมพาลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการตลาดสด อ.ต.ก.

ในการเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีทางด้านการเกษตรระหว่างประเทศ สามารถต่อยอดและเพิ่มโอกาสทางการค้าต่อไปในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม