•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
อ.ต.ก. ร่วมกับ มกอช. จัดกิจกรรมรณรงค์ World Food Safety Day

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าอาหารปลอดภัย เนื่องในวันความปลอดภัยอาหารโลก (World Food Safety Day) 2022 ณ ตลาดสด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน จตุจักร

วันความปลอดภัยด้านอาหารโลก เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การอนามัยโลก (WHO) เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ทั้งสององค์กรได้เสนอไปยังองค์การสหประชาชาติ หรือ UN ให้เป็น วันความปลอดภัยอาหารโลก หรือ World food safety day ซึ่งตรงกับวันที่ 7 มิถุนายนของทุกปี โดยส่งเสริมให้ทั่วโลกจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว เพื่อกระตุ้นและเน้นย้ำให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยอาหารของโลก และในปี 2565 สหประชาชาติได้กำหนดแนวคิด “Safer Food, Better Health” หรือ “อาหารยิ่งปลอดภัย สุขภาพยิ่งดี” เพื่อกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญในการปรับปรุงความปลอดภัยอาหาร และยกระดับการบริโภคอาหาร มาตรฐานการครองชีพของประชากรในโลกให้ดีขึ้น หลุดพ้นจากความยากจน ขจัดความหิวโหย และเพิ่มสมรรถนะในการผลิตและการจัดสรรผลิตผลการเกษตรของโลกให้สูงขึ้น สอดคล้องกับการดำเนินงานของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการยกระดับสินค้าเกษตรของไทยให้มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลก

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันความปลอดภัยอาหารโลก ปี 2565 (World Food Safety Day 2022) นี้ จัดขึ้นที่ตลาดสด อ.ต.ก. เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของผู้บริโภคทุกท่านที่มาใช้บริการ ให้ตระหนักและใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้รับความเชื่อถือด้านคุณภาพ จำหน่ายสินค้าที่ผ่านการรับรอง มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับในระดับสากล โดย มกอช.จะทำการมอบป้าย Q ให้กับร้านค้าในตลาด อ.ต.ก.ที่ผ่านการรับรองให้แก่ผู้ประกอบการค้าจำนวน 17 ร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทแผงในตลาดสดที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการตรวจและตลาดมีแผงร้านค้า ของ มกอช.