•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
อ.ต.ก. ให้การต้อนรับคณะเกษตรกร ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ

23 มิ.ย. 65 นายชาญนุวัฒน์ วิหงษ์ รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานตลาด และเจ้าหน้าที่ อ.ต.ก. ให้การต้อนรับคณะเกษตรกร ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร และพัฒนาสินค้าเกษตรขยายสู่ช่องทางการจำหน่ายในตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน)