•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมวิชาการ THAICID ครั้งที่ 17...
เผยแพร่ : 3 กรกฎาคม 2567
Kick off โครงการบูรณาการทดลองร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญกาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราฯ และ ประเดิมการซื...
เผยแพร่ : 26 มิถุนายน 2567
พบกันในงานมหกรรมสินค้าเกษตร “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” ...
เผยแพร่ : 25 มิถุนายน 2567
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร กฏหมายการเงิน การธนาคาร รุ่นที่ 11...
เผยแพร่ : 24 มิถุนายน 2567
ประชาสัมพันธ์แหล่งศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี...
เผยแพร่ : 24 มิถุนายน 2567
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ...
เผยแพร่ : 24 มิถุนายน 2567
Live รายการ "อัปเดต...เกษตรนำ" งานมหกรรมสินค้าเกษตร พากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง...
เผยแพร่ : 24 มิถุนายน 2567
แถลงข่าวงานมหกรรม สืบสานงานพ่อ พัฒนา ส่งต่อ อาชีพที่ยั่งยืน Agri Museum...
เผยแพร่ : 21 มิถุนายน 2567
งานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์เครือข่าย THAICID - NWIKS 2024 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการ...
เผยแพร่ : 20 มิถุนายน 2567
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ...
เผยแพร่ : 10 มิถุนายน 2567