•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ...
เผยแพร่ : 24 เมษายน 2567
ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 23 เมษายน 2567
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ...
เผยแพร่ : 9 เมษายน 2567
ก้าวต่อไปของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
เผยแพร่ : 2 เมษายน 2567
พิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การพัฒนาภาคเกษตรไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่เวทีระดับโลก” เนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรแ...
เผยแพร่ : 1 เมษายน 2567
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และนวัตกรรม...
เผยแพร่ : 29 มีนาคม 2567
แถลงข่าวจับกุมลักลอบนำเข้าสัตว์ผิดกฎหมาย จ.ตาก...
เผยแพร่ : 27 มีนาคม 2567
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเอง...
เผยแพร่ : 20 มีนาคม 2567
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค...
เผยแพร่ : 20 มีนาคม 2567
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนพลเอก...
เผยแพร่ : 18 มีนาคม 2567