•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร...
เผยแพร่ : 17 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาด...
เผยแพร่ : 17 มีนาคม 2566
พิธีประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรีข้าว ศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น และศูนย์เมล็ดพันธุ์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565...
เผยแพร่ : 16 มีนาคม 2566
วันสถาปนากรมการข้าว  เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี...
เผยแพร่ : 16 มีนาคม 2566
จำหน่ายผักสด มาตรฐาน Organic Thailand ภายใต้แบรนด์ อ.ต.ก....
เผยแพร่ : 15 มีนาคม 2566
ขอเชิญรับฟังการเสวนา "ผสานพลัง นำไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ปี 2050"...
เผยแพร่ : 14 มีนาคม 2566
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด งานรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ปฏิบัติได้จริง...
เผยแพร่ : 9 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้จัดทำและเผยแพร่วารสารข่าวปฏิรูปที่ดินเพื่อประชาสัมพันธ์ข...
เผยแพร่ : 8 มีนาคม 2566
สวก. เชิญรับชม Liveสด รายการ ARDA Talk  เรื่อง “จากเลือดสุกร สู่ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป...
เผยแพร่ : 8 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคาตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่อง...
เผยแพร่ : 1 มีนาคม 2566