•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และนวัตกรรม...
เผยแพร่ : 29 มีนาคม 2567
แถลงข่าวจับกุมลักลอบนำเข้าสัตว์ผิดกฎหมาย จ.ตาก...
เผยแพร่ : 27 มีนาคม 2567
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเอง...
เผยแพร่ : 20 มีนาคม 2567
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค...
เผยแพร่ : 20 มีนาคม 2567
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนพลเอก...
เผยแพร่ : 18 มีนาคม 2567
ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐ ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมระบบ AWS...
เผยแพร่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567
การจำแนกลูกค้า และการแบ่งส่วนตลาด จากฐานข้อมูลตามประเภทของธุรกิจ...
เผยแพร่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผงงานวิจัยเข้าร่วมนำใบเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024...
เผยแพร่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการ "ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ และมีงานทำ" และขอ...
เผยแพร่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2567...
เผยแพร่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567