•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานและเป็นเจ้าภาพของขวัญ และทุนการศึกษาวันเด็กแห่งชาติ...
เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย...
เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2563
รับบทความวิชาการและบทความวิจัย...
เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2563
ขอร่วมบริจาคจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน...
เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2563
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา...
เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2563
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นภาคีสนับสนุนกิจกรรมวิ่งเก็บสะสมระยะทาง (Virtual Run) ในชื่องาน "KUBOTA RUN เกษตรปลอดเผา เราปลอดฝุ่น" ...
เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2563
โครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the B20/04/2022etter Future โจทย์ท้าทาย : พลิกวิกฤต Covid-19 เป็นโอกาสทองของ...
เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2563
โครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ท้าทาย : พลิกวิกฤต Covid-19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย...
เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2563
โครงการประชุมสัมมนานานาชาติเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ GMS หรือ GTEC...
เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2563
นโยบายงดรับ-งดให้ของขวัญ และต่อต้านการทุจริต...
เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2563