•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร...
เผยแพร่ : 20 ธันวาคม 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น...
เผยแพร่ : 20 ธันวาคม 2566
ขอความอนุเคราห์เวียนแจ้งประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร...
เผยแพร่ : 18 ธันวาคม 2566
รับสมัครสอบคัดเลือกข่าราชการเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในตำแหน่งนักวิชาการศาลรัฐธรรม...
เผยแพร่ : 18 ธันวาคม 2566
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสังกัดสำนักงานปลัดกระท...
เผยแพร่ : 14 ธันวาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป มารับราชการในสังกัดกรมประมง จำนวน 9 ตำแหน่ง (14 อัตรา)...
เผยแพร่ : 14 ธันวาคม 2566
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567...
เผยแพร่ : 13 ธันวาคม 2566
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านในรูปแบบ E-catalog by กรมการจัดหางาน...
เผยแพร่ : 13 ธันวาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป มารับราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี...
เผยแพร่ : 12 ธันวาคม 2566
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มารับราชการในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจารจร จำนวน 3 อัตรา...
เผยแพร่ : 12 ธันวาคม 2566