•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

การแถลงข่าว THAICID-NWIKS 2023 สัปดาห์เครือข่าย THAICID  เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการ...
เผยแพร่ : 20 มิถุนายน 2566
ประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์งานวิจัยโครงการรู้คุณค่าข้าวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ...
เผยแพร่ : 16 มิถุนายน 2566
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมเช่าบูชาเหรียญที่ระลึกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 70 ปี...
เผยแพร่ : 16 มิถุนายน 2566
งานเปิดตัว สถานีเรดาร์แห่งแรกของกรมชลประทาน ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยระบบ Solid-State P...
เผยแพร่ : 16 มิถุนายน 2566
การเสวนาหัวข้อ ทางรอดชาวนาไทย ลดต้นทุนการผลิต ภายใต้วิกฤตปุ๋ยแพง ค่าแรงสูง...
เผยแพร่ : 16 มิถุนายน 2566
Live งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 121...
เผยแพร่ : 13 มิถุนายน 2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 (NRCT Open Ho...
เผยแพร่ : 12 มิถุนายน 2566
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้จัดทำและเผยแพร่วารสารข่าวปฏิรูปที่ดินเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตา...
เผยแพร่ : 7 มิถุนายน 2566
งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2566...
เผยแพร่ : 7 มิถุนายน 2566
งาน 32 ปี สืบสานพระราชปณิธาน เสริมสร้างประสบการณ์ผ่านสหกรณ์นักเรียน...
เผยแพร่ : 7 มิถุนายน 2566