•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม...
เผยแพร่ : 30 ตุลาคม 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity,Science and Technology...
เผยแพร่ : 27 ตุลาคม 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาสำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 15...
เผยแพร่ : 12 ตุลาคม 2566
ปรพชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครผู้บริหารสูงสุดขององค์กร...
เผยแพร่ : 10 ตุลาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่า...
เผยแพร่ : 10 ตุลาคม 2566
ประชาสัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงานร่วมสมัครวิ่งในกิจกรรมเดิน-วิ่ง เนื่อในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) (GOOD GUY RUN ...
เผยแพร่ : 9 ตุลาคม 2566
เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ (ร่าง) มาตรการส่งเสริมการลงทุนและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G...
เผยแพร่ : 5 ตุลาคม 2566
งาน Sustainability EXPO 2023 (SX 2023) มหกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”...
เผยแพร่ : 4 ตุลาคม 2566
ประชาสัมพันธ์และส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร "วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)" รุ่นที่ 11...
เผยแพร่ : 3 ตุลาคม 2566
พิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 51 ปี...
เผยแพร่ : 29 กันยายน 2566