•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา...
เผยแพร่ : 26 กรกฎาคม 2565
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธร...
เผยแพร่ : 25 กรกฎาคม 2565
การับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ...
เผยแพร่ : 25 กรกฎาคม 2565
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารธุรกิจอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ประมงระดับสูง (นอปส.)" รุ่นที่ 1...
เผยแพร่ : 25 กรกฎาคม 2565
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล...
เผยแพร่ : 25 กรกฎาคม 2565
ประกาศรับสมัครประกวดผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน...
เผยแพร่ : 25 กรกฎาคม 2565
รายการ คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรี...
เผยแพร่ : 23 กรกฎาคม 2565
คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรี ในประเด็น "ส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปตลาดโลกและแก้ปัญหาปุ๋ยแพง"...
เผยแพร่ : 22 กรกฎาคม 2565
การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2565...
เผยแพร่ : 20 กรกฎาคม 2565
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ...
เผยแพร่ : 20 กรกฎาคม 2565