•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agricultura...
เผยแพร่ : 21 มิถุนายน 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงตาม "โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรเมือ...
เผยแพร่ : 21 มิถุนายน 2567
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) ด...
เผยแพร่ : 13 มิถุนายน 2567
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงตามโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรเ...
เผยแพร่ : 13 มิถุนายน 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม "อ.ต.ก. Fruit Fest" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 4 มิถุนายน 2567
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการระบบบริหารจัดการด้านแผนงานและงบประมาณ (ERP) ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...
เผยแพร่ : 29 พฤษภาคม 2567
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...
เผยแพร่ : 27 พฤษภาคม 2567
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดความเรียบร้อยภายในอาคารและบริเวณโดยรอบนอกอาคารสำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษต...
เผยแพร่ : 27 พฤษภาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดจ้างในกิจกรรม "ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ ประจำปี 2567" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 21 พฤษภาคม 2567
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการระบบบริหารจัดการด้านแผนงานงบประมาณ (ERP) ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi...
เผยแพร่ : 15 พฤษภาคม 2567